هوش مصنوعی (اول شخص به سوم شخص)

هوش مصنوعی (اول شخص به سوم شخص) تبدیل نمای دیدگاه اول شخص به سوم شخص را برایتان انجام میدهد

هوش مصنوعی قادر است به طور خودکار دیدگاه یک فرد را از دیدگاه اول شخص به سوم شخص تبدیل کند. این به معنای تحلیل و فهم روابط و رویدادهای داخل جملات و متون است، سپس تغییر دادن آنها به نحوی که نشان دهد که گوینده دیگری در حال صحبت کردن است.

ادامه مطلب